Requisits homologació BdE

Reial Decret 775/1997, de 30 de maig, sobre el règim jurídic d’homologació dels serveis i societats de taxació.

 

CAPÍTOL I
Societats de taxació


Article 3. Requisits per a l’homologació.

1.Per obtenir i conservar la seva homologació, les societats de taxació han de complir els requisits següents:

a) Tenir la forma de societat anònima de fundació simultània domiciliada en el territori nacional.

b) Comptar amb un capital mínim de 300.000 d’euros íntegrament desemborsat. Aquest capital ha d’estar representat en accions nominatives.

c) Limitar estatutàriament el seu objecte social a la valoració de tota mena de béns, empreses o patrimonis.

d) Comptar amb un nombre mínim de deu professionals dels quals, al menys, tres han de ser professionals vinculats.

e) Disposar d’una organització amb els mitjans tècnics i personals, i els mecanismes de control intern necessaris per assegurar tant un adequat coneixement de la situació i condicions de mercat immobiliari sobre el qual han d’operar, com el compliment uniforme de les normes de valoració aplicables i de les obligacions i incompatibilitats que estableix aquest Reial decret.

f) Tenir assegurada enfront de tercers la responsabilitat civil, que per culpa o negligència pogués derivar-se de la seva activitat de taxació mitjançant pòlissa d’assegurança subscrita amb una entitat asseguradora habilitada legalment per operar a Espanya en l’assegurança de responsabilitat civil, per un import no inferior a 600.000 euros més el 0,5% per mil de la valor dels béns taxats en l’exercici immediatament anterior, fins arribar a la xifra màxima de 2.400.000 euros. La pòlissa s’ha de subscriure de forma exclusiva per a l’activitat de taxació i arribarà a tota l’activitat de taxació de la societat, fins i tot quan els danys o perjudicis econòmics procedeixin d’errors o negligències comesos pels professionals que realitzin les taxacions. La pòlissa podrà contemplar les exclusions excepcionals pròpies de les pràctiques habituals asseguradores en aquest ram.

g) Comptar amb un consell d’administració el qual tots els seus membres, així com els del consell d’administració de la seva entitat dominant quan n’hi hagi, siguin persones de reconeguda honorabilitat comercial i professional, que tinguin coneixements i experiència adequats per exercir les seves funcions i que estiguin en disposició d’exercir un bon govern de l’entitat. Els requisits d’honorabilitat i coneixement i experiència han de concórrer també en els directors generals o assimilats, així com en les persones que assumeixin funcions de control intern o ocupin llocs claus per al desenvolupament diari de l’activitat de l’entitat i del seu dominant, d’acord estableixi el Banc d’Espanya.

A aquests efectes, la valoració de la idoneïtat dels membres de consell d’administració, així com dels directors generals o assimilats i de les persones que assumeixin funcions de control intern o ocupin llocs claus per al desenvolupament diari de l’activitat de l’entitat, s’ajustarà als criteris i procediments de control de l’honorabilitat, experiència i bon govern que estableix l’article 2 de Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol, sobre creació de bancs, activitat transfronterera i altres qüestions relatives al règim jurídic de les entitats de crèdit.