Manuals d’obligat compliment

CATSA es regeix sota uns manuals, els quals divulga entre el personal de plantilla i tots els seus col·laboradors, vigilant l’estricte compliment dels mateixos.


Manual de Procediments Interns
Manual del tècnic
Codi Ètic (CE)
Reglament Intern de Conducta (RIC) aprovat pel Banc d’Espanya
Normativa ISO 9001