Informació a facilitar als BdE

Trimestralment

Distribució de taxacions
Informació sobre taxacions d’immobles singulars

Semestralment

Distribució de la clientela
Distribució geogràfica de taxacions d’immobles
Finalitat de les taxacions d’immobles
Informació sobre paràmetres tècnics
Informació sobre activitat
Informació sobre nombre d’empleats i professionals


Anualment

Balanç
Compte de resultats
Informació sobre l’estructura de capital
Comptes anuals auditats
Memòria
Certificat d’acords de la Junta General en la qual s’aproven els comptes anuals
Informe d’auditoria
Justificant de pagament de la pòlissa de responsabilitat civil
Qüestionari qualitatiu
Dades per a avaluació

Modificacions en:

Accionariat
Consell d’administració
Direcció general
Domicili social
Pòlissa de responsabilitat civil
Responsable de SAC