Activitat de la societat

Compliment exigències del BdE per a manteniment de llicència

Capital Social: 301.000 €

Objecte social: La Prestació de serveis de taxació de tota classe d’actius immobiliaris agrícoles industrials, en totes les seves classes i amb subjecció a les normal i formalitats que li siguin d’aplicació amb especial referència al mercat hipotecari (Llei 2/1982 i Reial Decret 716 / 2009). Les activitats anteriorment enumerades podran també ser desenvolupades per la Societat, totalment o parcialment, de manera indirecta, mitjançant la participació en altres societats com a objecte anàleg.

Assegurança de Responsabilitat Civil:

Companyia d’assegurances: Catalana Occident
Responsabilitat civil professional: 3.600.000 €


Pertinença a organitzacions professionals

AEV (Associació Espanyola d’Anàlisi de Valor)


Dades activitat (Exercici 2022)

Facturació (en milers d’€)
Facturació total: 2.270 €
Per taxacions: 1.932 €
Altres serveis de taxació:  0 €
Altres serveis: 338 €
Nº de taxacions: 5.829
Nº immobles AVM: 2.020

Dades activitat (Exercici 2021)

Facturació (en milers d’€)
Facturació total: 3.318 €
Per taxacions: 3.259 €
Altres serveis de taxació:  0 €
Altres serveis: 59 €
Nº de taxacions: 10.972
Nº immobles AVM: 590

Dades activitat (Exercici 2020)

Facturació (en milers d’€)
Facturació total: 2.749 €
Per taxacions: 2.533 €
Altres serveis de taxació: 0 €
Altres serveis: 216 €
Nº de taxacions: 10.216
Nº immobles AVM: 2.527

Dades activitat (Exercici 2019)

Facturació (en milers d’€)
Facturació total: 3.519 €
Per taxacions: 3.218 €
Altres serveis de taxació: 301 €
Altres serveis: 0 €
Nº de taxacions: 10.971
Nº immobles AVM: 0

Dades activitat (Exercici 2018)

Facturació (en milers d’€)
Facturació total: 4.396 €
Per taxacions: 3.657 €
Altres serveis de taxació: 739 €
Altres serveis: 0 €
Nº de taxacions: 11.611
Nº immobles AVM: 0

Situació financera

Comptes anuals auditades per:
GM AUDITORS, S.L.
Data: 29 d’octubre de 2019
Sense excepcions