Procés

Com es realitza una taxació?


Sol·licitud


Confirmació i comprovació de dades

Des del departament d’administració de CATSA es posaran en contacte amb vostè per:

  • Verificació de les dades aportades.
  • Realització de pressupost i sol·licitud de provisió de fons.

Assignació tècnic

CATSA, en funció de la zona geogràfica on es troba l’immoble li assigna un dels seus professionals, i remetre les dades de la sol·licitud juntament amb la documentació aportada.


Visita

El tècnic, un cop concertada la data i hora de visita amb la persona de contacte sol·licitant, es presenta a l’immoble per efectuar la corresponent inspecció ocular, realitzant totes les verificacions, mesuraments, fotografies i plànols siguin necessaris.


Confecció de l’informe

El tècnic, amb tota la informació recollida en la visita i l’aportada pel sol·licitant, realitza el seu informe tècnic, remetent als serveis centrals de CATSA.


Validació

Un cop rebut l’informe del tècnic en els serveis centrals de CATSA, un equip de professionals tècnics verifica l’informe realitzat pel tècnic.


Lliurament de l’Informe

CATSA remet al sol·licitant un certificat de la taxació i l’informe tècnic segons el que estableix l’Ordre ECO / 805/2003, de 27 de març sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres.