Normatives

NORMATIVES DE REFERÈNCIA

 

Els informes de taxació es realitzen d’acord amb les normes aplicables segons la finalitat de la valoració i les característiques del bé valorat. A més de les normes específiques que regulen el procediment de taxació, s’atén també a totes aquelles normes que, amb caràcter general, poden afectar els objectes valorats.

 

Normes específiques de valoració

Finalitats financeres (hipotecària, assegurances, etc.)

Ordre ECO 805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres. Modificada per l’Ordre EHA / 3011/2007, de 4 d’octubre, per l’Ordre EHA / 564/2008, de 28 de febrer, per l’Ordre ECC / 371/2013, de 4 de març i pel Reial Decret 1060/2015 , de 20 de novembre.

Valoració urbanística (expropiatòria, venda forçosa, reparcel·lacions, etc.):

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de Sòl.

Valoració cadastral:

Reial Decret 1020/1993, de 25 de juny, pel qual s’aproven les normes tècniques de valoració i el quadre marc de valors de terra i de les construccions per determinar el valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana.

Reial Decret 1464/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aproven les normes tècniques de valoració cadastral dels béns immobles de característiques especials.

Ordre Ministerial EHA / 1213/2005, de 26 d’abril, per la qual s’aprova el mòdul de valor M per a la determinació dels valors de sòl i construcció dels béns immobles de naturalesa urbana en les valoracions cadastrals.

Altres normes d'aplicació en les taxacions amb caràcter general a Espanya

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans. Modificada pel Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, i per la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’ habitatges.

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Reial decret llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en matèria concursal

Valoració d'acord amb normatives internacionals

Normes internacionals de valoració: – RICSIVS.

Normes Europees de Valoració: EVS 2020 (Tegova).

Norma Internacional de Comptabilitat nº 40: INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.

Regulació de les societats de taxació

Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d’organismes d’inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d’autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. 

Reial Decret 775/1997, de 30 de maig, sobre règim jurídic d’homologació de serveis i societats de taxació. Modificat pel Reial Decret 1332/2005, de 11 de novembre, i pel Reial Decret 716/2009, de 24 d’abril.

Reial Decret 256/2013, de 13 d’abril, pel qual s’incorporen a la normativa de les entitats de crèdit els criteris de l’Autoritat Bancària Europea de 22 de novembre de 2012, sobre l’avaluació de l’adequació dels membres de l’òrgan de administració i dels titulars de funcions clau.

Circular 3/1998, de 27 de gener. Societats i serveis de taxació homologats. Informació a rendir al Banc d’Espanya. Modificat per la Circular 4/1999, de 24 de març, per la Circular 5/2003, de 19 de desembre i per la Circular 2/2009, de 18 de desembre.

Circular 1/2009, de 18 de desembre, a les entitats de crèdit i altres supervisades, en la qual figuren les obligacions a les societats de taxació en relació amb els seus accionistes i alts càrrecs. 

Circular 3/2014, de 30 de juliol, a les entitats de crèdit i societats i serveis de taxació homologats, per la qual s’estableixen mesures per fomentar la independència de l’activitat de taxació.

Legislació bàsica del mercat hipotecari espanyol i altres obligacions de valoració que afecten les entitats de crèdit i la Sareb

Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d’organismes d’inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d’autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. 

Reial Decret 716/2009, de 24 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 2/1981, de regulació de mercat hipotecari i altres aspectes de sistema hipotecari i financer. Modificat pel RD 1817/2009, de 27 de novembre.

Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Reial Decret 309/2019, de 26 d’abril, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i s’adopten altres mesures en matèria financera.        

Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.

Ordre EHA / 2899/2011, de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris. Modificada per l’Ordre ECE / 482/2019, de 26 d’abril.

Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers (veure annex 9 i norma 14).