Documentació

En tota taxació el primer pas a realitzar pel tècnic és delimitar amb exactitud el bé objecte de valoració. Això s’aconsegueix comparant la descripció realitzada en el Registre de la Propietat amb la visita ocular, en què es comproven situació, límits i mesuraments. Això ens obliga a sol·licitar:


Escriptura i / o nota simple registral (Vigent)

I en funció de la situació de l’immoble, sol·licitem:

  • En lloguer: Contracte i Últim Rebut
  • En construcció: Projecte, Llicència i Última Certificació
  • En explotació: Consultar a CATSA