Documentació

La documentació necessària per elaborar una taxació variarà en funció de l’immoble a valorar i del seu estat en el moment d’analitzar el valor. També es pot requerir documentació addicional segons la finalitat a què es destini l’informe de taxació.

El taxador comprovarà la documentació que faciliti el sol·licitant de l’informe i realitzarà les accions oportunes per comptar amb els documents necessaris per analitzar l’immoble i elaborar el seu informe.

En general s’haurà de disposar de documentació registral i cadastral actualitzades, si l’immoble està arrendat s’ha d’aportar el contracte de lloguer i el darrer rebut pagat, en altres situacions en què l’ocupant sigui diferent del propietari s’haurà d’aportar el títol que habilita la ocupació.

La comprovació de la situació urbanística es pot fer aportant un certificat municipal d’aprofitament urbanístic (cèdula urbanística) o d’una còpia de la normativa vigent.

Si la finca valorada és rústica, pot ser necessari comptar amb la documentació sobre el règim d’explotació i, si escau, sobre els drets de reg.

Quan es valora un edifici complet o un local comercial, la informació que consta als estatuts de la comunitat de propietaris pot ser rellevant per determinar el valor de les finques.

Si els habitatges, les places de garatge i els trasters estan en règim de protecció pública s’ha de disposar de la cèdula de qualificació, o la documentació que acrediti el mòdul aplicable en el càlcul del valor màxim legal. Si el termini de protecció ha finalitzat, caldrà acreditar aquesta circumstància.

Els immobles que per les seves característiques, estan lligats a una explotació econòmica, es valoren analitzant les rendes que generen, per això cal comptar amb els estats financers de l’explotació dels tres últims anys o amb els fluxos previstos si l’explotació no s’ha iniciat.

Per als informes en què es taxen immobles en projecte, amb la finalitat de conèixer el valor a la hipòtesi que l’edifici estigui acabat, s’ha de disposar del projecte bàsic visat i si es valora l’immoble en construcció, amb la possibilitat de realitzar valoracions intermèdies de l’obra (certificacions), caldrà aportar, a més del projecte visat, la llicència d’obres, la darrera certificació de la direcció facultativa, i a més, si es disposa del contracte d’execució de l’obra i el pressupost de contracta, seran documents que aportaran informació per completar l’anàlisi del valor. En el moment de certificar el final de l’obra caldrà disposar de l’assegurança decennal, la llicència de primera ocupació i de la inscripció registral de l’obra nova.

A més de la documentació indicada, cal analitzar qualsevol altra que pugui acreditar limitacions de domini sobre la finca que es pretén valorar.