Atenció al client

Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11 / UE, del Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

Llei 2/2011 de 4 de març, d’Economia Sostenible.

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Ordre ECO / 734/2004, de 11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció a client i el defensor del client de les entitats financeres.

Ordre ECC / 2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d’Espanya, La Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.


Els nostres clients podran formular qualsevol queixa o reclamació al nostre Servei d’Atenció al Client (SAC) a través dels següents mitjans:

Directament al Servei d’Atenció al Client (SAC)

E-Mail:  atencioncliente@catsa.com

O en qualsevol de les nostres oficines:

SS.CC: Rambla Catalunya, 33, planta 3a, Local · 08007 Barcelona (Barcelona)
D.Norte: Carrer del Sadar 16, Local · 31006 Pamplona (Navarra)


Totes les queixes i reclamacions s’efectuaran per escrit utilitzant qualsevol dels mitjans anteriorment descrits, en qualsevol de les nostres delegacions si les hagués o es poguessin obrir en un futur.


Amb independència del mitjà utilitzat, la queixa o reclamació haurà de facilitar la següent informació:

a) Identificació completa de la persona o persones que la presenten. Nom, cognoms i DNI. Si actuen en representació d’una societat: raó social i CIF de la representada.

b) Motiu de la queixa o reclamació, amb una exposició clara de les qüestions sobre les quals informa de la seva incidència, amb indicació de la referència de l’informe de taxació, o si no, de la direcció exacta de l’immoble valorat.

c) La documentació que consideri oportuna per a fonamentar els seus requeriments.

d) Lloc, data i signatura.


CATSA disposa d’un termini no superior a un mes, des de la presentació de la queixa o reclamació, per donar resposta per escrit. En el supòsit de disconformitat amb la resolució de la incidència plantejada, i un cop esgotat el termini establert, es podrà interposar reclamació davant el Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions, les dades de contacte s’indiquen a continuació:

Banc d’Espanya Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions

Carrer d’Alcalá 48, 28014 · Madrid (Madrid)

O bé, per via telemàtica a través de l’oficina virtual a:

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/reclamaciones-y-/Reclamaciones___2e85b7714582d21.html 

Per a més informació vegi els termes de la política de privacitat