Política de privacitat

Política de privacitat ►


Objecte de la política de privacitat

Mitjançant aquest avís, “Col • lectiu d’Arquitectes Taxadors, SA” (Des d’ara “CATSA”), informa als usuaris del web www.catsa.com, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de dades) i la resta de normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “CATSA” les dades personals que es demanen motivat per la sol·licitud d’informació dels serveis que s’ofereixen, o per a la contractació d’aquests, dins de l’àmbit de serveis de taxació de béns immobles i altres serveis relacionats

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “CATSA” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l’usuari / interessat seran tractades atenent les característiques detallades a continuació.


Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació del responsable: “Col • lectiu d’Arquitectes Taxadors, SA”, amb domicili en Rambla Catalunya, 33, planta 3a de Barcelona, amb número de NIF: A60691946, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 27.704, foli 195, full B-121.161, inscripció 1a, i en el Registre d’Entitats Especialitzades en Taxació del Banc d’Espanya amb el número 4462, amb domini d’Internet https://www.catsa.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions els usuaris i / o interessats a la següent adreça de correu electrònic:

info@catsa.com


Finalitat del tractament: Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

–    Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat
–    Prestació dels serveis de taxacions
–    Manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi
–    Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixi contractar.
–    Comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes i serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins del tractament. No és procedent la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en base a les seves dades personals. En el cas en què en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es demanarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament: qualsevol tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vostè. De forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l’informa de tots aquells aspectes exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

Destinataris, cessions i transferències de dades: Les seves dades no seran cedides llevat que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment esmentades o obligació legal.

Igualment, les seves dades tampoc seran transferits a països fora de la Unió Europea llevat que fos indispensable per al compliment de les finalitats i un ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

Drets dels interessats: Vostè podrà exercir en qualsevol moment als drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “CATSA”, Rambla Catalunya, 33, planta 3a de Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@catsa.com. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l’interessat o del seu representant legal, així com un document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura de la persona sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:


Dret d’accés:

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació:
a)    els caps del tractament
b)    les categories de dades personals que es tractin
c)    els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o s’han de comunicar les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals
d)    si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini
e)    l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament
f)    el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control
g)    quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
h)    l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, al menys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l’interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l’interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i llevat que aquest sol·liciti que es faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.


Dret de rectificació:

L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte els caps del tractament, l’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.


Dret de supressió:

L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
a)    les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera
b)    l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic
c)    l’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 2
d)    les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
e)    les dades personals hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament
f)    les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l’article 8, apartat 1

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels quals l’interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d’adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o rèplica dels mateixos.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets com ara el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan hi hagi raons d’interès públic.


Dret a la limitació del tractament:

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
a)    l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos
b)    el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
c)    el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions
d)    l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat

Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut de l’apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, a excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb vista a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament d’acord amb l’apartat 1 ha de ser informat pel responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitació.


Dret d’oposició:

L’interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en el que disposa l’article 6, apartat 1, lletres i) of), inclosa la elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte la màrqueting directa, l’interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb l’esmentada màrqueting.

Quan l’interessat s’oposi al tractament amb fins de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per aquests fins.

Quan les dades personals es tractin amb fins d’investigació científica o històrica o fins estadístiques de conformitat amb l’article 89, apartat 1, l’interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que li concerneixin, llevat que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada per raons d’interès públic.


Dret de portabilitat de dades:

L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què els hagués facilitat, quan:
a) el tractament estigui basat en el consentiment d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra b) , i
b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

A l’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1, l’interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

L’exercici del dret esmentat en l’apartat 1 d’aquest article s’entén sense perjudici de l’article 17. Aquest dret no s’aplica al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

El responsable del tractament de comunicar qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada d’acord amb l’article 16, a l’article 17, apartat 1, i a l’article 18 a cada un dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l’interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho demana.

Revocació del consentiment: L’interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Quan les dades personals hagin de ser tractats de forma posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà l’interessat de tal extrem.

Mesures de seguretat: El responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

La Web de www.catsa.com conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès per a l’interessat. “CATSA” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça:

info@catsa.com

Col•lectiu d’Arquitectes Taxadors, S.A.